Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

40. sjednica Gradskoga vijeća

40. sjednica Gradskoga vijeća - 27. 03. 2013. i 03. 4. 2013.

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za
 
27. ožujka (srijeda) i 3. travnja (srijeda)2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
40. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA   Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D 

1.      Vijećnička pitanja i odgovori

2.      Usvajanje Zapisnika sa 38. i 39. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3.      Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca  Gradskoga vijeća Grada Splita za 2013.


4.     Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi


5.     Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
         ODLUKA
 


6.     Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi


7.     Prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita

 
8.     Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „GRAD“


9.     Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom na području Grada Splita – zona „PRIGRAD“


10.   Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nogostupa nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području grada Splita  
 
11.   Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja kolničkih površina nerazvrstanih cesta na području Grada Splita sa pratećom prometnom signalizacijom  
 
12.   Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita
 
13.   Prijedlog zaključka o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split za imenovanje Uprave društva – Direktora


14.   Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za razdoblje od 2013. – 2015. godine


15.   Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i energetike za 2013.


16.   Prijedlog odluke o financiranju nabave 22 autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području grada Splita

   
17.   Prijedlog Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 i s tim u vezi ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita


18.   Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran (Pojedinačni zahvat P23A)


19.   Prijedlog zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja istočnog dijela područja Duilovo u Splitu i s time u vezi ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita


20.   Prijedlog zaključka u svezi inicijative „Špinut“ d.o.o. Split za izradu Odluke o ciljanoj Izmjeni i dopuni GUP-a Splita (Područje obuhvata P8)

 

21.   Prijedlog zaključka o upućivanju inicijative Saboru RH i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za preispitivanje članka 6. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama

  
22.   Prijedlog zaključka o prodaji čest.zem. 115/17 pov. 402 m2 i čest.zem. 104/21 pov. 472 m2 k.o. Split, u svrhu formiranja i izgradnje na građevnoj parceli broj 61 na predjelu Žnjana u Splitu

   
23.   Prijedlog zaključka o kupoprodaji čest.zem. 2659/5 pov. 1037 m2 i čest.zem. 2659/4 pov. 1 m2 i čest zem. 2659/3 pov. 894 m2 na trasi Put Vrborana – Kila u Splitu


24.   Prijedlog rješenja  o odobrenju postavljanja spomenika neovisnosti i 1. hrvatskom predsjedniku

 
25.   Prijedlog rješenja o izmjenama  Rješenja o odobrenju postavljanja križa na Marjanu

   
26.   Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomenika Bernardu Vukasu-Bajdi

   
27.   Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odabir ponuditelja za izgradnju spomenika IV. gardijske brigade Hrvatske vojske

 

28.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika gradskoga vijeća Grada Splita


29.    Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Splita


30.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu osoba


31.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.


32.   Prijedlog zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu


33.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita   

Amandman na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita  

 
34.   Prijedlog odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra


35.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke izvršenju Proračuna za 2013.


36.   Prijedlog Odluke o donošenju izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Splita za 2013.
         - tabelarni dio


37.   Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja – Slatine 3

38.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – 4 (četiri) dvosobna stana, položena od I-IV kata zgrade u Splitu, Julija Nepota 1, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest.zgr. 1974/1 Z.U. 1311 K.O. Split


39.   Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa dijela nekretnine označene kao čest.zgr. 4436, Z.U. 8299, K.O. Split, u naravi stan na prizemlju, označen brojem 2, površine 104,77 m2 u Splitu na adresi Meštrovićevo šetalište 7

40.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa dijela nekretnine označene kao čest.zgr. 2709/2 i 1097/1, Z.U. 7558, K.O. Split, u naravi šesterosoban stan na II. Katu, istočno krilo zgrade u Splitu na adresi Sinjska 5


41.   Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa 9/24, 11/36 i 11/72 dijela nekretnina označenih kao čest.zgr. 206/1, čest.zgr. 206/7, čest.zem. 8586/1 i čest.zem. 8586/2 sve Z.U. 1430 K.O. Split, u naravi dvije kuće, dvor i put u Splitu na adresi Plinarska 31


42.   Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretnine označene kao čest.zgr. 2368/4, Z.U. 15615 i čest.zgr. 2368/7, Z.U. 16103 sve K.O. Splti, u naravi dvije zgrade u Splitu na adresi Trogirska 10


43.   Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za ½ dijela nekretnine u Bregovitoj ulici u Splitu označene kao čest.zem. 9814/3, Z.U. 1239 K.O. Split


44.   Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10077/8 (zgrada 982 m2 i dvor 20 m2) POPIS I K.O. Split


45.   Prijedlog zaključka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Splita i Elanije d.o.o. na čest. zem. 8263/4 upisane u Z.U. 18549; čest. zem. 8263/2, čest. zem. 8265/1 upisane u Z.U. 17154 K.O. Split

   
46.   Informacija o postupku predstečajne nagodbe nad „Konstruktor-Inženjering“d.d. iz Splita s prijedlogom zaključak a

   
47.   Informacija o postupku predstečajne nagodbe nad „HVIDRA“ d.o.o. iz Splita s prijedlogom zaključaka

 
48.   Prijedlog zaključka o utvrđivanju imovinsko pravnih odnosa između Grada Splita i Sveučilišta u Splitu na području Kampusa u Splitu


49.   Prijedlog odluke o kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu „Bačvice plaža“ d.o.o. Split  

50.    Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ustanove „DES“


51.   Izvješće o izvršenju  Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2012.


52.   Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu


53.   Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2012.


54.   Prijedlog Programa savjeta mladih od 2013. do 2016.


55.   Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja  o razrješenju i imenovanju članice Socijalnog vijeća Grada Splita


56.   Prijedlog zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2014. do 2017. godine  
 
57.   Prijedlog odluke o prihvaćanju Apela suradnje za unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa u Europi i na proširenje „Europskog pilot projekta cjeloživotnog obrazovanja vozača i drugih sudionika u prometu SPLITSKO-OSTRAVSKI APEL  
 
58.   Izvješće o radu Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače


59.   Prijedlozi rješenja o imenovanju članova/ca školskih odbora osnovnih škola:
BLATINE – ŠKRAPE
BOL
BRDA
DOBRI
GRIPE
KAMEN – ŠINE
KMAN KOCUNAR
LUČAC
MANUŠ
MARJAN
MEJAŠI
MEJE
MERTOJAK
PLOKITE
POJIŠAN
PUJANKI
RAVNE NJIVE
SKALICE
SLATINE
SPINUT
SPLIT 3
SRINJINE
STOBREČ
SUĆIDAR
TRSTENIK
VISOKA
ŽRNOVNICA   

 

60. Prijedlog Zaključka o priznanju prava vlasništva čest.zem.7238/3 (zgrada površine 1180m²) i čest.zem. 7236 (zgrada površine 141 m²) Kineziološkom fakultetu u Splitu

 

61. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za četverosoban stan površine 113,13 m2 položen na II. katu u zgradu u Splitu na adresi Obala kneza Branimira 10, sagrađena na čest.zgr. 3405, Z.U. 6186 K.O. Split 

 

62. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za peterosoban stan površine 133,93 m2 položen na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Obala kneza Branimira 10, sagrađena na čest.zgr. 3405, Z.U. 6186, K.O. Split 

 

63. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dvosoban stan položen na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Trg braće Radić 5, sagrađena na čest.zgr. 2459, Z.U. 3021 K.O. Split 

 

64. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa 65/448 dijela nekretnine označene kao čest.zgr. 1669/1 i čest.zgr. 169/2, Z.U. 5801 K.O. Split, u naravi kuću u Splitu na adresi Lukačićeva 1

 

65. Prijedlog rješenja o odobrenju postavljanja spomen ploče IX. bojnoj HOS-a   

 

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
 
 
Nevenka Bečić, v.r.

 

Napomena: Prvi dio 40.sjednice održati će se 27. ožujka  2013.zaključno sa 27. točkom dnevnoga reda, dok će se preostale točke dnevnoga reda raspravljati u drugom nastavku sjednice 3. travnja 2013. godine.
 
Materijali za točke dnevnoga reda: 22, 23, 24, 26, 28, 29,45, 46, 47, 55, 58 i 59 biti će naknadno dostavljeni
 


Untitled

Archive