6. sjednica Gradskoga vijeća - 29.10.2013.

6. sjednica Gradskoga vijeća - 29.10.2013.


 

 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/13-01/30
URBROJ: 2181/01-02-13-1
Split,  22. listopada 2013. godine 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


                                                                         
      Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09,18/13 i 39/13), sazivam za


 
29. listopada  (utorak) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
6.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

      Za sjednicu predlažem sljedeći  

D N E V N I    R E D


  
 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori
 
2.    Usvajanje Zapisnika nastavka 2.,3. i nastavka 3.,4. i 5. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
      - Zapisnik sa nastavka 2. sjednice Gradskoga vijeća
      - Zapisnik sa 3. sjednice Gradskoga vijeća
      - Zapisnik sa nastavka 3. sjednice Gradskoga vijeća
      - Zapisnik sa 4. sjednice - KK Split
      - Zapisnik sa 5. sjednice - HNK Hajduk

 
3.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2013. godinu
 
4.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2013. godinu
 
5.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2013. godinu
 
6.    Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju za 2013. godinu

7.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2013. godinu 

8.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013. godinu 

9.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2013. godinu 

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja, Potprogram stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja za 2013. godinu 

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2013. godinu sa Projekcijama za 2014. i 2015. godinu
      - REBALANS PRORAČUNA - tekstualni dio 
      - ZBIRNI DIO REBALANSA 2013.
      - OPĆI DIO REBALANSA 2013. 

      - POSEBNI DIO REBALANSA 2013.
      - REBALANS PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2013.
      

 
12.  Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka i članova/ca Gradskoga vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača
 
13.   Prijedlog odluke o naknadama vijećnica, vijećnika i predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita koje ostvaruju u obnašanju vijećničke dužnosti
 
14.  Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita
 
15.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
 
16.  Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u gradu Splitu za 2013. godinu
      - TABELARNI DIO

 
17.  Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)
 
18.  Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita za 2013. godinu
 
19.  Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli šest koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Splita
 
20.  Prijedlog zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i naprava u gradu Splitu
 
21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvansudske nagodbe između Cestara d.o.o. i Grada Splita
 
22.  Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan
 
23.  Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan
 
24.  Prijedlog zaključka o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split za razrješenje Uprave Društva-Direktora
 
25.  Prijedlog zaključka o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Parkovi i nasadi“ d.o.o. Split za imenovanje Uprave Društva-Direktora
 
26.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 956/1 Z.U. 1465 K.O. Split u naravi poslovni prostor u zgradi u Splitu na adresi Bana Josipa Jelačića 1
 
27.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr.  803/1, Z.U. 18371 K.O. split u naravi zgrada u Splitu na adresi Penića 8
 
28.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr.  956/1 Z.U. 1465 K.O. Split u naravi stan u zgradi u Splitu na adresi Bana Josipa Jelačića 1
 
29.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr . 957/15 Z.U. 15036 K.O. Split u naravi stan u zgradi u Splitu na adresi Marmontova 5
 
30.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 1556/1 Z.U. 1290 K.O. Split u naravi zgrada u Splitu na adresi Šegvića 29
 
31.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za 96/5276 dijela čest.zem. 9081/2, Z.U. 18987 sve K.O. Split, u naravi stan u zgradi u Splitu na adresi Ćiril-Metodova 38
 
32.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa dvosobnog stana položenog na II. katu zgrade u Splitu, Ćulića dvori 8a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest.zgr. 4041/2/3/4 Z.U. 9033 K.O. Split
 
33.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – kuće, dvorišta i izgrađenog zemljišta u Splitu, Petrića 2 označenih kao čest.zgr. 1311 Z.U. 18732 K.O. Split
 
34.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa dvosobnog stana položenog na položenog na III. Katu zgrade u Splitu, Hrvojeva 10 a kao posebnog dijela zgrade sagrađenog na čest. zgr. 1360/2 Z.U. 2961 K.O. Split
 
35.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 863, Z.U. 2378 K.O. Split, u naravi poslovni prostor površine 41,60 m² u prizemlju u zgradi u Splitu na adresi Ban Mladenova 3
 
36.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zem. 9348/5, Z.U. 3409 K.O. Split, u naravi vrt površine 477 m2 u Splitu na adresi Kneza Mislava 4
 
37.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 3247, Z.U. 9411 K.O. Split, u naravi 45/90 dijela kuće i dvora u Splitu na adresi Bihačka 14 
 
38.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 1198/1 Z.U. 2685 K.O. Split u naravi trosoban stan na I. katu u zgradi u Splitu na adresi Čulića dvori 31
 
39.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 1748. Z.U. 2123 K.O. Split u naravi ½ dijela poslovnog prostora površine 84,50 m2 u prizemlju zgrade u Splitu na adresi Adamova 2
 
40.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 1982, Z.U. 10631 K.O. Split, u naravi stan površine 105, 41 m2 na II. katu u zgradi u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskoga 7
 
41.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 2398, Z. U. 1370 u naravi zgrada u Splitu na adresi Priora Petra 4
 
42.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 2017, Z.U. 1784 K.O. Split u naravi stan površine 97,28 m2 na I. katu u Splitu na adresi Dominisova 9
 
43.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest. zgr. 1139/1, Z.U. 5172 K.O. Split, u naravi zgrada u Splitu na adresi Manuška poljana 2
 
44.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest. zgr. 957/15 Z.U. 15036 K.O. split u naravi stan površine 113,91 m 2 na III. katu u zgradi Marmontova 5
 
45.  Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita 
 
46.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita
 
47.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita
 
48.  Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova odbora Gradskoga vijeća za izbor i imenovanja
 
49.  Prijedlog rješenja o dopuni rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora Gradskoga vijeća za statut, poslovnik i propise
 
50.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora Gradskoga vijeća za proračun i financije
 
51.  Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za urbanizam
 
52.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu 
 
53.  Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu 
 
54.  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine
 
55.  Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2014. godinu 
      
    

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

   
                                                                                          
                                                                                        mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur.