7. sjednica Gradskoga vijeća - 25. 11. 2013.

7. sjednica Gradskoga vijeća - 25. 11. 2013. 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/13-01/35
URBROJ: 2181/01-02-01-13-1
Split, 18. studenoga 2013. godine 
  

                                                                                         VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


  
  
   Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09,18/13 i 39/13), sazivam za

25. studenoga  (ponedjeljak) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
7.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D
 

1. Vijećnička pitanja i odgovori
   Odgovori na vijećnička pitanja sa 6. sjednice Gradskoga vijeća, održane 29.10.2013.
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Prijedlog odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita za istočni dio područja Duilovo
4. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja istočnog dijela područja Duilovo u Splitu 
5. Prijedlog zajedničke Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik – Radoševac i s tim u vezi ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) 
6. Prijedlog odluke o davanju o zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.  
7. Prijedlog odluke o davanju pet koncesija za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih i sabirnih jama na području grada Splita
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Splita 
9. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Splitu
10. Prijedlog odluke o određivanju nagrade članovima vijeća i predstavniku nacionalnih manjina za Grad Split
11. Prijedlog odluke o Izmjenama odluke o osnivanju Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu
12. Prijedlog odluke  o poništenju Odluke o financiranju nabave 22 autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita
13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada
14. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno – scensku djelatnost
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost
16. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za muzejsko – galerijsku i likovnu djelatnost
17. Prijedlog rješenja o imenovanju Vijeća u kulturi za film i medijsku djelatnost
18. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih  građevina na području DPU-a JI od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu 
19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra  na nekretninama u trasi prometnice  Ulice pod Kosom u Splitu
20. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 2576/2 i čest.zem. 10099/7, Z.U. 692 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Dobrić 6
21. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 5184 Z.U. 8758 i 8/16 dijela čest.zem. 8783/5, Z.U. 8759, sve K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu na adresi Palmina 6 
22. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – trosobnog stana površine 116,69 m², položenog na II. (drugom) katu zgrade u Splitu, Tončićeva 6, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest.zgr. 967/3 Z.U. 9268 K.O. Split 
23. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra – četverosobnog stana označenog br. 2, površine 113,79 m², položenog na II. (drugom) katu zgrade u Splitu, Vicka Andrića 3, a kao posebnog dijela zgrade sagrađene na čest.zgr. 2767 Z.U. 15364 K.O.
24. Prijedlog zaključka o objavi životopisa gradskih vijećnika na službenoj web stranici Grada Splita
25. Prijedlog Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog pomorskog muzeja
26. Prijedlog Upravnog vijeća Muzeja Grada Splita za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Grada Splita
27. Prijedlog Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Split
28. Prijedlog Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Galerije umjetnina u Splitu
29. Prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu
30. Prijedlog Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta u Splitu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta u Splitu
31. Prijedlog Kazališnog vijeća Gradskoga kazališta lutaka Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta lutaka Split
32. Prijedlog Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu
33. Prijedlog Kazališnog vijeća Gradskoga kazališta mladih Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradskoga kazališta mladih Split
Mišljenje Gradonačelnika na prijedloge statutarnih odluka o izmjenama i dopunama Statuta DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Cvit Mediterana i DV  Radost
34. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Marjan Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Marjan Split
35. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Split
36. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split
37. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigor Vitez Split za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez Split
38. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja u Splitu
39. Prijedlog rješenja  o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Splita
40. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja i ZOO vrta
41. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu
42. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Galerije umjetnina u Splitu
43. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića
44. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića
45. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split
46. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra Split
47. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
48. Prijedlog odluke o naknadi članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
mr. sc. Boris Ćurković, dipl.iur. 


  Napomena: Točke 11., 31. do 49. biti će naknadno objavljene na web stranicama Grada Splita