Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

Konačni prijedlog plana PPU

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita


Grafički dio:
0 .  Kartografski prikaz izmjena plana 
0.1 Kartografski prikaz izmjena plana za ponovnu javnu raspravu
1.   Korištenje i namjena površina
2.1 Promet
2.2 Pošta i telekomunikacije
2.3 Energetski sustav
2.4 Vodoopskrba
2.5 Odvodnja
3.1 Područja posebnih uvjeta korištenja
3.2 Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.3 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.4 Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.5 Ekološka mreža
4.   Građevinska područja


Tekstualni dio:
- Nacrt odluke o donošenju
- Pročišćene odredbe
- Obrazloženje

Untitled

Archive