18. sjednica Gradskog vijeća 17.12.2010.

18. sjednica Gradskog vijeća 17.12.2010.

KLASA: 023-01/10-01/50
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 10. prosinca 2010. 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M A            
           
Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 17. prosinca  (petak) 2010. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
18. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2010. godinu 
4. III. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011. i 2012. godinu 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu 
6. Prijedlog zaključka o osiguranju poklon bona u iznosu od 400,00 kuna za božićne i novogodišnje blagdane svim umirovljenicima i nezaposlenima koji imaju prebivalište na području Grada Splita 
7. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Splita 
7.1.Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava za kapitalnu pomoć a u svezi Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Grada Splita
8. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2011. godinu 
9. Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2011. godinu 
10. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2011. godinu 
11. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2011. godinu 
12. Prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2011. godinu 
13. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2011. godinu 
14. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2011. godinu 
15. Prijedlog programa socijalne skrbi za 2011. godinu 
16. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za   2011. godinu
17. Prijedlog programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2011. godinu 
18. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2011. godinu sa Projekcijama za 2012. i 2013. godinu
19. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2011. godinu 
20. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja uvale-Duboka Garma – Slatine 2 
21. Prijedlog zaključka o prodaji 30% dionica vlasništva Grada Splita u HNK «Hajduk» š.d.d. 
22. Prijedlog rješenja o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Splita 
23. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja po natječaju za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Bol u Splitu
24. Prijedlog zaključka o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi Ulice Viktora Vida, OS 1, dionica b na području Visoke u Splitu 
25. Prijedlog rješenja o prodaji građevinskog zemljišta za formiranje nove građevinske parcele na predjelu Spinut u Splitu 
26. Prijedlog rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na lokaciji jugoistočno uz križanje Ulice Domovinskog rata i Dubrovačke ulice 
27. Prijedlog zaključka za produljenje roka važenja Ugovora o davanju prava korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana sa pratećim nekretninama Košarkaškom klubu „Split“, radi provedbe postupka preoblikovanja u športsko dioničko društvo Košarkaški klub „Split“ 
28. Prijedlog Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2011. godinu 
29. Izvješće Uprave HNK «Hajduk» o ostvarenom Planu za  prvih 6 mjeseci 2010. godine sa Planom  poslovanja za 2011.-2013. godine 
30. Izviješće o gradskim skloništima i zaklonima 
31. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove «Park šuma Marjan» 
32. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove «Park šuma Marjan» 
33. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole «Žrnovnica» 
34. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole «Žrnovnica 
 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić

Napomena: Materijali za točke 29. i 31.-34. Prijedloga dnevnoga reda naknadno će se dostaviti.