36. sjednica Gradskoga vijeća

36. sjednica Gradskoga vijeća - 18. listopada 2012. 
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
 
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/12-01/20
URBROJ: 2181/01-02-12-1
Split, 11. listopada 2012. godine  

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                
Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za

18. listopada (četvrtak) 2012. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
36.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA   Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D

1.      Vijećnička pitanja i odgovori
 
2.      Zapisnik 31. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 
3.      Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Multimedijalnog kulturnog centra Split
 
4.      Informacija o postupku preoblikovanja KK Split 
 
5.      Prijedlog zaključka o iskazivanju interesa Grada Splita za prijenosom tražbina Republike Hrvatske koje po osnovi duga za poreze, doprinose i druga javna davanja ima prema KK „Split“, na Grad Split 
 
6.      Prijedlog rješenja o odricanju prava prvokupa jednosobnog stana položenog na III katu Zgrade u Splitu, Narodni trg 4, označenog kao čest. zgr. 2474 upisanog u listu B II Z.U.2964 K.O. Split 
 
7.      Imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta
 
8.      Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Splita 
 
9.      Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita

10. Izmjene i dopune Statuta Gradskog kazališta lutaka
 
11. Prijedlog rješenja za razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora O.Š.Slatine

12. Prijedlog rješenja za razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora O.Š. Plokite
 
13. Prijedlog rješenja za razrješenje i imenovanje Školskog odbora O.Š.Ravne Njive
 
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za međunarodnu suradnju i iseljeništvo 
 
15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora Gradskoga vijeća Grada Splita za međunarodnu suradnju i iseljeništvo 
 
16. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Socijalnog vijeća Grada Splita
 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Splita
 
18. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora za pripremu i predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita
 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora za pripremu i predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita
 
20. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Odbora za proračun i financije
 
21. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora za proračun i financije
 
22. Prijedlog rješenja o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
23. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
24. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2011. godinu

25. Izvješće o radu Savjeta mladih za Grada Splita za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine

26. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka i usvajanju teksta javnog poziva za prijavu kandidata za članove Savjeta mladih Grada Splita 

27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
 
28. Prijedlog odluke o zakupu poslovnih prostora – 2. Čitanje 
 
29. Prijedlog odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 
 
30. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita 
 
31. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za stambeno – poslovni sklop„AD BASILICAS PICTAS“ u Ulici Domovinskog rata u Splitu
 
32. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom na području Grada Splita
 
33. Informacija o stanju Projekta JPP Spaladium centra u Lori
 
34. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 9964/3 pov. 272 m2, čest.zem. 9964/4 pov. 640 m2 i čest.zem. 10170/6 pov. 2 m2, sve k.o. Split - Ulica hrvatske neovisnosti

35. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 9990/7 pov. 95 m2 i čest.zem. 10193/9 pov. 2 m2, sve k.o. Split - Javna vatrogasna zajednica

36. Prijedlog zaključka o ukidanju Ukidanje statusa javnog dobra dijela čest.zem. 1033/30 povr. 32 m2 (novoformiranjačest.zem. 10033/36 povr. 32 m2) k.o. Split – Marija Martinić i dr.

37. Prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe s Anđelkom Vučkom pred Uredom državne uprave u svrhu izgradnje Ulice hrvatske neovisnosti

38. Prijedlog zaključka o zaključivanju sporazuma i prihvaćanju procjene tržišne cijene čest.zem. 1569/2 k.o. Split 
 
39. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine

40. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Splita za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2012.godine
      POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
      OPĆI DIO
      POSEBNI DIO

41. Prijedlog za imenovanje direktora „Parkovi i nasadi“

42. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora „Prometa“ d.o.o. 

43. Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split
 
44. Informacija u svezi prodaje tzv. kadrovskih stanova s prijedlogom zaključaka
 
45. Prijedlog zaključka o u svezi inicijative Gradskog kotara Kamen i Gradskog kotara Mejaši  za izmjenu Odluke o komunalnom doprinosu u odnosu na zonu 
  

Napomena: Ova sjednica održat će se u dva dijela. Prvi dio zaključno sa 26. točkom  dnevnoga reda, a o terminu sjednice biti ćete naknadno izvješteni.
 

Materijali za prvi dio sjednice od točke 11. - 23. dnevnoga reda nakon što Odbor za izbor i imenovanja održi sjednicu biti će naknadno dostavljeni

 

 

                                                               PREDSJEDNICA

                                                         GRADSKOGA VIJEĆA

 

 

                                                               Nevenka Bečić