39. sjednica Gradskoga vijeća

39. sjednica Gradskoga vijeća  R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT 
 GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/12-01/29
URBROJ: 2181/01-02-12-1
Split,  19. prosinca 2012. godine      

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za 
 

27. prosinca (četvrtak) 2012. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
39. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  

Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I    R E D  

1.     Vijećnička pitanja i odgovori

2.     Usvajanje Zapisnika 36. I. i II. dio i 37.  sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
 
3.     Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava za poklon bon za ovogodišnje božićne i novogodišnje blagdane umirovljenicima s mirovinom do 2.000,00 kuna i s rješenjem Grada Splita o pravu na mjesečnu naknadu umirovljeniku  
 
4.     Prijedlog zaključka o utvrđivanju čest. zem. 96/2, DPU-a područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu za potrebe stambenog zbrinjavanja HRV-i iz Domovinskog rata – korisnika kredita  za izgradnju obiteljskih kuća  
  
 
5.     Prijedlog odluke o uključivanju  Grada Splita u program POS-a i prijenosu prava vlasništva čest.zem. 2658/1, 2657/1 i 2656/1 sve K.O. APN-a


6.     Prijedlog rješenja o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na predjelu Duilovo u Splitu  
 
7.     Prijedlog zajedničke odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita i izradi izmjene i dopune DPU-a poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule- pojedinačni zahvat P21
 
 
8.     Prijedlog zaključka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Splita i Elanija d.o.o. na čest. zem. 8263/4 upisane u Z.U. 18549; čest.zem. 8263/2, čest.zem. 8265/1 upisane u Z.U. 17154 k.o. Split
 
9.     Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2012. godinu  
 
10. Prijedlog izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2012. godinu
    TABELARNI DIO 

 
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2012. godinu  
 
12. Prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u obrazovanju za 2012. godinu  
 
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2012. godinu  
 
14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2012. godinu  
 
15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2012. godinu  
 
16. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja, Potprogram stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja za 2012. godinu  
 
17. Prijedlog izmjena i dopuna programa psihosocijalne i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2012. godinu  
 
18. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2012. godinu sa Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
Rebalans 2012. - ukupni dio
Rebalans 2012. - opći dio
Rebalans 2012. - posebni dio
Rebalans 2012. - plan razvojnih programa

 
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
 
20. Prijedlog programa održavanja uređenoga građevinskog  zemljišta za 2013. godinu
      
 
21. Prijedlog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2013. godinu
     TABELARNI DIO 

 
22. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za  2013. godinu  
 
23. Prijedlog programa javnih potreba u obrazovanju Grada Splita za 2013. godinu  
 
24. Prijedlog javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2013. godinu  
 
25. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Splita za 2013. godinu  
 
26. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2013. godinu  
 
27. Prijedlog programa suradnje s braniteljima i braniteljskim udrugama za   2013. godinu  
 
28. Prijedlog programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2013. godinu  
 
29. Prijedlog proračuna Grada Splita za 2013. godinu sa Projekcijama za 2014. i 2015. godinu
Ukupni proračun 2013.-2015.
Opći dio proračuna 2013.-2015.
Posebni dio proračuna 2013.-2015.
Plan razvojnih programa 2013.-2015.
 

 
30. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna grada Splita za 2013. godinu  
 
31. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita

32. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalno skrbi

33. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih  naprava i dr.
  

34. Prijedlog odluke o donošenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u gradu Splitu za 2013. godinu   
  
35. Prijedlog zaključka  o odricanju   prava  prvokupa kulturnog dobra-trosobnog stana površine  82,64 m2,  položenog na I  (prvom)  katu zgrade  u Splitu, Obala Ante Trumbića 3, a kao posebnog dijela  zgrade  sagrađene na   čest. zgr. 762  Z.U. 70 K.O. Split 

36. Prijedlog zaključka o izgradnji dodatne kanalizacijske mreže crpne stanice Slatine 1 u okviru projekta EKO Kaštelanski zaljev 
 
37. Prijedlog rješenja o zaključivanju Nagodbe o uređivanju imovinsko pravnih odnosa između Grada Splita i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ glede nekretnina unutar kompleksa Nastavnog zavoda
 
38. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za produljenje roka važenja Ugovora o davanju prava korištenja športskog objekta Mala košarkaška dvorana sa pratećim nekretninama Košarkaškom klubu „Split“ radi provedbe postupka preoblikovanja u športsko dioničko društvo KK „Split“
 
39. Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2011. godinu - Nalaz državnog ureda za reviziju, Područni ured Split
 
 40.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Splita za 2011. godinu(materijal dostavljen uz poziv za 32. sjednicu Gradskoga vijeća)
 
41. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2012. godinu(materijal dostavljen uz poziv za 36. sjednicu Gradskoga vijeća)
 
42. Informacija o korištenju sredstava iz kredita Hrvatskog nogometnog kluba „Hajduk“ š.d.d. Split
 
43. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata (ex Pučko otvoreno učilište u Splitu)
 
44. Prijedlog rješenja o izboru Savjeta mladih grada Splita
 
45. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća za 2013. Godinu
 
46. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s  invaliditetom -„DES“ Split 
 
47. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita

 

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća  
 

Nevenka Bečić v.r. 

 

Dnevni red dopunjuje se točkama 48. i 49.:

48. Prijedlog odluke o pokretanju osnivanja Platforme hrvtskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

49. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Splita