5. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava HNK "HAJDUK" Split š.d.d.

5. sjednica Gradskoga vijeća - tematska rasprava o HNK "HAJDUK" Split š.d.d. - 9.10.2013.

  R E P U B L I K A  H R V A T S K A
     Splitsko-dalmatinska županija
     GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE                   

KLASA: 023-01/13-01/29
URBROJ: 2181/01-02-13-1
Split,  2. listopada 2013. godine  

VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


 

 Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09, 18/13 i 39/13), sazivam za 

 

9. listopada (srijeda) 2013. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
5.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA-
TEMATSKA RASPRAVA HNK „HAJDUK“ SPLIT š.d.d.   

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
 
TEMATSKA RASPRAVA HNK „HAJDUK“ SPLIT š.d.d.


  PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
 
 
             mr. sc. Boris Ćurković dipl.iur. 


   
 
Prilog tematskoj raspravi:
1.    Informacija o stanju u HNK Hajduku Split š.d.d.(materijal pripremio HNK Hajduk Split, š.d.d)
           - Bilanca od 01. 01. 2013. do 01. 08. 2013.
         - Plan restrukturiranja HNK Hajduk Split š.d.d.

2.    Osnovne informacije o pravnom odnosu Grada Splita i HNK Hajduk Split i š.d.d. koji tekst je utvrdio Gradonačelnik
        P R I L O Z I
      - Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split š.d.d.
       

    

Dostaviti : Gradonačelniku, ovdje